Nuo 2019 m. spalio 4 d. dirbsime naujose patalpose

Nuo 2019 m. spalio 4 d. Klaipėdos kredito unija keliasi į naujas patalpas, esančias Šimkaus g. 6, Klaipėda. Informuojame savo narius, kad dėl to iki 2019 m. spalio 31 d. yra galimi veiklos ir teikiamų paslaugų sutrikimai (naujas paraiškas paskoloms priimsime nuo 2019 m. lapkričio 1 d.). Atsiprašome už nepatogumus.


Dėl Klaipėdos kredito unijos nuosavo kapitalo

Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 32 str. 2 ir 3 dalių nuostatomis, informuojame kad Klaipėdos kredito unijos nuosavas kapitalas yra mažesnis už pajinį. Plėsdama savo veiklą ir augindama savo aktyvų bazę, Klaipėdos kredito unija nuo veiklos pradžios dirbo nuostolingai (pagrindinės išlaidos – darbo užmokestis), o didžiąją dalį nuostolio sudaro paskolų vertės sumažėjimo nuostolis, tačiau jau 2019 metai planuojami baigti su pelnu. Įgyvendindama įstatymo reikalavimus, kredito unija, pereinamuoju laikotarpiu iki 2028 metų, stiprins kapitalo bazę, taip pat nuolat augins aktyvų bazę ir pelną.

Atkreipiame dėmesį, kad Klaipėdos kredito unija yra Lietuvos centrinės kredito unijos narė ir pagal konsoliduotos atskaitomybės reikalavimus vykdo visus teisės aktuose nurodytus normatyvus.

Dėl išsamios informacijos teirautis i.navickiene@lku.lt arba telefonu  +370 679 34446


Dėl mokėjimo paslaugų teikimo salygų pasikeitimų

Informuojame, kad nuo 2019 m. liepos 15 d. keičiasi Klaipėdos kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos.
Su naujomis mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis galite susipažinti čia. Jei turite klausimų, informacijos teiraukitės tel. (+370 46) 410 710 arba el. paštu klaipeda@lku.lt
Jei sutinkate su mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų pakeitimais, Jums nereikia atlikti jokių veiksmų. Primename, kad, jei nesutinkate su šiais pakeitimais, turite teisę neatlygintinai nutraukti su kredito unija sudarytą bendrąją sutartį iki Sąlygų įsigaliojimo dienos.


Pakartotinio visuotinio narių susirinkimo nutarimai

Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 st. 7 dalimi Klaipėdos kredito unija informuoja, kad 2019 kovo 28 dieną įvyko pakartotinis visuotinis narių susirinkimas kurio metu priimti šie sprendimai:

 1. Teigiamai įvertinta stebėtojų tarnybos ataskaita.
 2. Atšaukta visa stebėtojų taryba – Stebėtojų tarybos pirmininkas ir Stebėtojų tarybos nariai.
 3. Teigiamai įvertinta vidaus audito tarnybos ataskaita.
 4. Teigiamai įvertinta valdybos ataskaita.
 5. Teigiamai įvertinta paskolų komiteto ataskaita.
 6. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal pateiktą projektą. Pritarta kredito unijos pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) projektui.
 7. Patvirtinta 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmata pagal pateiktą projektą.
 8. Nustatytas papildomo atlygio limitas UAB „Audito tikslas“ už papildomus darbus – ne daugiau kaip 4000 EUR įskaitant PVM už vienerius metus.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie priimtus sprendimus, kreditų vadybininkė Aurelija Balčytytė, tel. Nr. (8-46) 410 710, el. p. klaipeda@lku.lt


Dėl eilinio visuotinio narių susirinkimo

Klaipėdos kredito unijos narių dėmesiui!

2019 m. kovo 21 d. 11 val. Nesė Pramogų banko Renginių salėje 4a., adresu Turgaus g. 1/ Teatro a. 9, Klaipėda, šaukiamas Klaipėdos kredito unijos, buveinės adresas Lietuvininkų a. 7, Klaipėda, eilinis visuotinis narių susirinkimas. Neįvykus eiliniam visuotiniam narių susirinkimui pakartotinis narių susirinkimas šaukiamas 2019 m. kovo 28 d. 17 val. tuo pačiu adresu, numatant darbotvarkę:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Stebėtojų tarybos atšaukimas.
 3. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 6. Metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) projekto pristatymas. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas.
 7. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 8. Papildomų lėšų, kurios bus skirtos audito įmonės darbui apmokėti limito patvirtinimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos Klaipėdos kredito unijos patalpose, adresu Lietuvininkų a. 7, Klaipėda

Tel. pasiteiravimui: (8-46) 410 710, Aurelija Balčytytė


Dėl pakartotinio visuotinio Klaipėdos kredito unijos narių susirinkimo

Informuojame, kad 2018 m. lapkričio 15 d. Nesė Pramogų banko senojoje salėje, adresu Turgaus g. 1/ Teatro a. 9, Klaipėda 13.00 val. įvyko pakartotinis neeilinis visuotinis Klaipėdos kredito unijos narių susirinkimas.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 d. supažindiname su Klaipėdos kredito unijos neeilinio visuotinio narių susirinkimo priimtais sprendimais:

 1. Patvirtinta nauja Klaipėdos kredito unijos įstatų redakcija.
 2. Išrinkti Klaipėdos kredito unijos paskolų komiteto nariai ir pirmininkas.
 3. Išrinkti Klaipėdos kredito unijos valdybos nariai ir pirmininkas.

Su informacija galite susipažinti Klaipėdos kredito unijoje adresu Lietuvininkų a. 7, Klaipėda. Tel. pasiteiravimui: (8-46) 410 710


Dėl neeilinio visuotinio susirinkimo

2018 m. lapkričio 8 d. 13:00 val. Nesė Pramogų banko senojoje salėje, adresu Turgaus g. 1/ Teatro a. 9, Klaipėda, šaukiamas Klaipėdos kredito unijos, buveinės adresas Lietuvininkų a. 7, Klaipėda, neeilinis visuotinis narių susirinkimas. Neįvykus neeiliniam visuotiniam narių susirinkimui, pakartotinis narių susirinkimas šaukiamas 2018 m. lapkričio 15 d. 13:00 val. Tuo pačiu adresu, numatant sekančią darbotvarkę:

1. Naujos redakcijos kredito unijos įstatų tvirtinimas.
2. Paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimai.
3. Valdybos narių ir pirmininko rinkimai.
Tel. pasiteiravimui: (8-46) 410 710


Dėl mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų

Informuojame, kad nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. keičiasi Klaipėdos kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos. Su naujomis mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis galite susipažinti čia. Jei turite klausimų, informacijos teiraukitės tel. 846 410 710 arba el. paštu klaipeda@lku.lt. Jei sutinkate su mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų pakeitimais, Jums nereikia atlikti jokių veiksmų. Primename, kad, jei nesutinkate su šiais pakeitimais, turite teisę neatlygintinai nutraukti su kredito unija sudarytą bendrąją sutartį iki 2018 m. rugpjūčio 1 dienos.


Dėl naujojo bendrojo duomenų apsaugos reglamento

Atsižvelgiant į pokyčius asmens duomenų tvarkymo srityje, kuriuos numato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įsigaliosiantis 2018 m. gegužės 25 d., norime Jus informuoti, kad  Klaipėdos kredito unija Jūsų  asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 • Jūsų mokumo įvertinimas;
 • Paskolos administravimas;
 • Skolos administravimas;
 • turto ir įrangos apsauga (video stebėsena);
 • Tiesioginė rinkodara/ nuomonės tyrimai;
 • Komunikacija su jumis.

 

Jūs privalote pateikti tam tikrus asmens duomenis apie save, nes priešingu atveju, mes negalėtume Jums suteikti kredito. Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais tvarkome, nes mus tai daryti įpareigoja galiojantys teisės aktai (pvz., Pinigų plovimo įstatymas), sutartis su Jumis arba Jūsų duomenis tvarkome mūsų ar trečiosios šalies teisėto intereso teisiniu pagrindu, kaip antai, klientų pasitenkinimo tyrimas, įmonės kaštų optimizavimas, tiesioginės rinkodaros teikimas.

 

Informuojame, kad Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
 • Tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

 

Patvirtiname, kad Klaipėdos kredito unijos duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Įmonėje taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

 

Klaipėdos kredito unija teikia Jūsų duomenis kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai (pvz. Lietuvos bankui, Lietuvos centrinei kredito unijai). Kitais atvejais, Klaipėdos kredito unija gali perduoti Jūsų asmens duomenis tik atidžiai įvertinusi duomenų teikimo pagrindą ir tik užtikrindama perduodamų duomenų saugumą. Duomenys yra perduodami audito bendrovei.

 

Jūsų asmens duomenų saugojimo terminas yra nustatomas pagal susijusių LR įstatymų reikalavimus. Už duomenų tvarkymą atsakingas asmuo/skyrius nebereikalingus duomenis sukauptus neautomatiniu būdu naikina juos susmulkinant dokumentų smulkintuvu, o automatiniu būdu surinktus duomenis naikina ištrindami nebereikalingus asmens duomenų failus iš saugojimo laikmenos taip, kad jų nebūtų galima atgaminti.

Asmens duomenys, kurių nereikia saugoti pasibaigus paskolos susitarimui, yra sunaikinami per 1 metus po paskolos sutarties galiojimo pabaigos. Už jų sunaikinimą atsakingi Klaipėdos kredito unijos darbuotojai.