Informuojame, kad 2020 m. balandžio 20 d. 12 val., Klaipėdos kredito unijos, adresas S. Šimkaus g. 6, Klaipėda, eilinis visuotinis narių susirinkimas, laikomas neįvykusiudėl nepakankamo dalyvių skaičiaus.

Neįvykus eiliniam visuotiniam narių susirinkimui pakartotinis narių susirinkimas šaukiamas 2020 m. balandžio 27 d. 12 val. tuo pačiu adresu. Pakartotiniame visuotiniame narių susirinkimegalioja neįvykusio susirinkimo darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo,laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  7. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
  8. Dėl veiksmų, kai kredito unijos nuosavas kapitalas mažesnis nei pajinis kapitalas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti Klaipėdos kredito unijos patalpose, adresu S.Šimkausg. 6, Klaipėda.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, prašome Klaipėdos kredito unijos narių, visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Prašymą išduoti bendrąjį balsavimo biuletenį rasite čia.

Klaipėdos kredito unijos bendrąjį balsavimo biuletenį rasite čia.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2020 m. balandžio 27d. 12val:
•Į Klaipėdos kredito unijos pašto dėžutę, adresu: S. Šimkaus g. 6, Klaipėda;
•arba siųsti paštu adresu: S. Šimkaus g. 6, LT – 92128, Klaipėda;
•arba pasirašyti dokumentus elektroniniu būdu – kvalifikuotu elektroniniu parašu ir atsiųsti el. paštu: info@klaipedosku.lt

Elektroniniu parašu dokumentus pasirašyti galima šiose sistemose: Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, GoSign, Dokobit, Signa Web.

Kilus klausimams prašome skambinti (+370 46) 410 710.

Jūsų, Klaipėdos kredito unija.