LKU kredito unijų grupė stabdo mokėjimus į ir iš Rusijos bei Baltarusijos

Stabdomi-mokėjimai-Rusija-Baltarusija-kredito-unija

Informuojame, kad LKU grupės kredito unijos stabdo mokėjimų vykdymą į Rusiją, Baltarusiją bei lėšų, gautų iš šių šalių, įskaitymą. Išimtis bus taikoma tais atvejais, kai mokėjimai atliekami arba gaunami humanitariniais tikslais, susiję su pensijų gavimu. Toks sprendimas priimtas siekiant išvengti rizikų, susijusių su karu Ukrainoje ir nuolat plečiamų sankcijų Rusijai ir Baltarusijai, kai kuriems šių šalių piliečiams ir verslo subjektams, atskiroms prekių grupėms.

 • Paskutinė diena mokėjimams į Rusiją, Baltarusiją atlikti – 2022 m. gegužės 18 d. Jei mokėjimai bus gauti po šios dienos, jie nebus vykdomi. Tokiais atvejais rekomenduojama kreiptis į kitą finansų įstaigą.
 • Paskutinė diena mokėjimams iš Rusijos, Baltarusijos įskaityti – 2022 m. birželio 4 d. Jei mokėjimai bus gauti po šios datos, lėšos bus grąžintos siuntėjui.  

Pereinamuoju laikotarpiu, t. y. iki anksčiau nurodytų mokėjimų vykdymo ir lėšų įskaitymo stabdymo datų, mokėjimai gali būti vykdomi / lėšos įskaitomos tik esamiems kredito unijų nariams ir klientams, kuriems tokios operacijos buvo įprastos. Nariams ir klientams, naujai pradėjusiems bendradarbiavimą su LKU grupės kredito unijomis nuo 2022 m. gegužės 4 d., mokėjimai į ir iš minėtų šalių vykdomi nebus.

LKU grupės kredito unijos griežtai laikosi sankcijų režimų, todėl nevykdys ir nepriims mokėjimų, jei šie bus susiję (tiesiogiai, netiesiogiai ar per tarpininkus) su į sankcijų sąrašus įtrauktais subjektais, regionais, prekėmis ar paslaugomis.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl ribojimų griežtinimo, mokėjimų vykdymas (įskaitant lėšų įskaitymą) gali užtrukti ilgiau negu įprastai, ypač jei mokėjimai yra susiję su Rusija, Baltarusija. Ilgiau gali būti analizuojamos ir vietinės operacijos.

Klaipėdos kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Klaipėdos kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Informuojame, kad 2022 m. balandžio 19 dieną įvyko Klaipėdos kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas kurio metu priimti šie sprendimai:

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
 2. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
 3. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
 4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal pateiktą projektą patvirtintas. Nutarta pelną paskirstyti (nuostolius dengti) pagal pateiktą nutarimo projektą.
 5. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata patvirtinta.
 6. Patvirtinti naujos redakcijos kredito unijos įstatai.
 7. Suteikti įgaliojimai visam kadencijos laikotarpiui valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 8. Visuotinio narių susirinkimo dalyviai informuoti apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą, atsižvelgiant į patirtus nuostolius.
 9. Nutarta stiprinti kredito unijos kapitalą pelninga veikla ir pritraukiant tvarių pajų.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais Klaipėdos kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu S.Šimkaus g. 6, Klaipėda.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją – Alvydas Noreika. Tel. Nr. (+370 46) 410 710, el. paštas info@klaipedosku.lt

Šaukiamas Klaipėdos kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

2022 m. balandžio 19 d. 12:00 val., adresu S.Šimkaus g. 6, Klaipėda, šaukiamas Klaipėdos kredito unijos, buveinės adresas S.Šimkaus g. 6, Klaipėda, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

5. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

8. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą, atsižvelgiant į patirtus nuostolius.

9. Dėl veiksmų, kai kredito unijos nuosavas kapitalas mažesnis nei pajinis kapitalas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu S.Šimkaus g. 6, Klaipėda.

Klaipėdos kredito unijos nariai gali pasinaudoti Klaipėdos kredito unijos įstatuose numatyta teise dėl aukščiau nurodytoje darbotvarkėje svarstomų klausimų balsuoti iš anksto raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – Alvydas Noreika, tel. (+370 46) 410 710, el.paštas: info@klaipedosku.lt  

Šaukiamas Klaipėdos kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2022 m. balandžio 12 d. 12:00 val., adresu S.Šimkaus g. 6, Klaipėda, šaukiamas Klaipėdos kredito unijos, buveinės adresas S.Šimkaus g. 6, Klaipėda, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

5. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

8. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą, atsižvelgiant į patirtus nuostolius.

9. Dėl veiksmų, kai kredito unijos nuosavas kapitalas mažesnis nei pajinis kapitalas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu S.Šimkaus g. 6, Klaipėda.

Neįvykus eiliniam visuotiniam Klaipėdos kredito unijos narių susirinkimui, remiantis Klaipėdos kredito unijos įstatų 5.14 punktu, 2022 m. balandžio 19 d. 12:00 val. adresu S.Šimkaus g. 6, Klaipėda, šaukiamas pakartotinis unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas su ta pačia darbotvarke.

Klaipėdos kredito unijos nariai gali pasinaudoti Klaipėdos kredito unijos įstatuose numatyta teise dėl aukščiau nurodytoje darbotvarkėje svarstomų klausimų balsuoti iš anksto raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – Alvydas Noreika, tel. (+370 46) 410 710, el.paštas: info@klaipedosku.lt  

LKU kredito unijų grupės 2021 metų veiklos rezultatai

2021 m. veiklos rodikliai LKU kredito unijų grupė kredito unija

LKU kredito unijų grupė, vienijanti 44 kredito unijas ir jas prižiūrinčią Lietuvos centrinę kredito uniją (LCKU), ir toliau stiprina poziciją šalies finansų rinkoje. Rezultatai rodo, kad kredito unijos per 2021 m. uždirbo 4,66 mln. Eur neaudituoto grynojo pelno – 82,3 % daugiau nei per 2020-uosius. Taip pat augo ir finansavimo poreikis, kurį patvirtino suteiktų paskolų portfelio pokyčiai – šis per praėjusius metus augo beveik penktadaliu – 18,69 %.

„Praėję metai buvo daugiau nei vien grįžimo į įprastas veiklos vėžes metai. Pernai mūsų kredito unijos stiprėjo ir sėkmingai plėtė siūlomų paslaugų spektrą. Taip pat augo tiek privačių, tiek verslo klientų finansavimo poreikis, kurį aktyviai siekėme atliepti bei patenkinti. Tokios tendencijos signalizavo apie visuomenėje juntamą didesnį apibrėžtumą ir užtikrintumą dėl savo finansinės ateities“, – sako LCKU administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas Mindaugas Vijūnas.

Skaičiuojama, kad LKU kredito unijų grupės pagrindinės veiklos pajamų struktūra per metus kito. Grynosios palūkanų pajamos 2021 m. gruodžio 31 d. siekė 21,94 mln. Eur ir, palyginus su 2020 m., buvo 16,11 % didesnės (2020 m. – 18,89 mln. Eur). Grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų gauta 276 tūkst. Eur ir šis skaičius vien per paskutinį metų ketvirtį augo 44,5 %.

LKU grupės bendras konsoliduotas turtas paaugo 15,35 % iki 652,58 mln. Eur. Grupę prižiūrinčios LCKU valdomas turtas per metus taip pat augo 14 % iki 231,66 mln. Eur. Tuo metu kapitalo ir likvidumo rodikliai ir toliau išliko aukšti. Neaudituotais duomenimis, LCKU bendras kapitalo pakankamumo reikalavimas 2021 m. pabaigoje siekė 26,96 % (normatyvas – 13,2%), o LKU konsoliduotos grupės – 15,21 % (normatyvas – 11,8 %).

LKU grupės bendras konsoliduotas turtas paaugo 15,35 % iki 652,58 mln. Eur. Grupę prižiūrinčios LCKU valdomas turtas per metus taip pat augo 13,96 % iki 231,66 mln. Eur. Tuo metu kapitalo ir likvidumo rodikliai ir toliau išliko aukšti. Neaudituotais duomenimis, LCKU bendras kapitalo pakankamumo reikalavimas 2021 m. pabaigoje siekė 26,96 % (normatyvas – 13,2 %), o LKU konsoliduotos grupės – 15,21 % (normatyvas – 11,8 %).

Gyventojų finansavimas

LKU kredito unijų grupė pernai reikšmingai didino skolinimo apimtis. Viso grynoji LKU grupės išduotų paskolų portfelio vertė per metus augo 18,69 % iki 493,03 mln. Eur. (2020 m. gruodžio 31 d. – 415,4 mln. Eur). Per IV ketvirtį konsoliduota LKU kredito unijų grupės suteiktų naujų paskolų suma siekė 42,89 mln. Eur, t. y. 18,18 % daugiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus.

Skaičiuojama, kad daugiausia paskolų suteikta fiziniams asmenims, kurių didžioji dalis, kiek daugiau nei pusė viso paskolų portfelio, – būstui įsigyti, statyti ar atnaujinti. LKU kredito unijų grupėje būsto paskolų portfelis per IV ketvirtį augo 3 %, o nuo metų pradžios – 18,95 % ir viršijo 251,31 mln. Eur. Tuo metu vartojimo finansavimo portfelis per ketvirtąjį ketvirtį augo neženkliai – 0,2 % arba 48 tūkst. iki 22,66 mln. Eur.

Verslo finansavimas

Praėjusiais metais didėjęs ekonominis apibrėžtumas, verslo ir ūkio sektorių prisitaikymas prie pakitusių aplinkybių arba pilnas veiklos grąžinimas į įprastas sąlygas lėmė augusią finansavimo šaltinių paiešką. Kredito unijos 2021 m. ir toliau aktyviai finansavo smulkaus ir vidutinio verslo projektus, jaunas įmones, žemės ūkio veikla besiverčiančius ūkininkus ir bendroves.

Paskolų verslui portfelio vertė per IV ketvirtį padidėjo 10,62 %, o per metus – 44,9 % arba 42,4 mln. Eur. 2021 m. pabaigoje paskolos verslo klientams sudarė 27,5 % (136,83 mln. Eur) viso paskolų portfelio. Viso per IV ketvirtį LKU kredito unijų grupėje pasirašyta 14,6 mln. Eur vertės naujų paskolų sutarčių.

Taip pat 2021-aisiais Europos investicijų fondas ir LCKU pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl garantijų priemonės, pagal kurią pradėta mažųjų įmonių mikrokreditavimo programa. Garantija finansuojama pagal Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programą (EaSI). Pagal EaSI garantijų priemonę, LKU grupės kredito unijų suteiktų paskolų vertė jau siekia 1,21 mln. Eur.

Taupymas ir veikla geopolitiniame kontekste

Praėjusių metų pradžioje kiek sulėtėjęs gyventojų taupymas, antroje 2021 m. pusėje vėl šoktelėjo į viršų. Konsoliduotas LKU kredito unijų grupės indėlių portfelis, įskaitant ir santaupas einamosiose sąskaitose, viso per metus augo 16 % (79,36 mln. Eur) ir 2021-ųjų pabaigoje viršijo 574,8 mln. Eur. Vien per IV ketvirtį bendras indėlių portfelis padidėjo daugiau nei 40 mln. Eur.

Didžiausią indėlių portfelio dalį sudaro terminuotieji indėliai, kurie per 2021 m. augo daugiau nei ketvirtadaliu (32,7 % arba 93,08 mln. Eur) iki 377,68 mln. Eur. Tuo metu indėliai iki pareikalavimo per tą patį laikotarpį augo 3,4 % iki 197,13 mln. Eur.

„Kiek atsitraukusi pandemija, atrodytų, akimirkai sumenkino juntamas grėsmes, tačiau dabar atsipalaiduoti neleidžia sudėtinga geopolitinė situacija. Vis dėlto kredito unijos dėl savo lokalios veiklos specifikos ir būdamos išskirtinai lietuviškos finansų įstaigos didesnio poveikio dėl karo veiksmų Ukrainoje bei Rusijai ir Baltarusijai pritaikytų tarptautinių sankcijų nepajuto“, – situaciją komentuoja M. Vijūnas.

Taip pat LCKU išreiškė palaikymą Ukrainai, skirdama paramą organizacijai, remiančiai Ukrainos ginkluotąsias pajėgas ir nuo karo nukentėjusius civilius. Be LCKU, paramą taip pat skyrė dar 7 LKU grupės kredito unijos. Šiuo žingsniu kredito unijos kartu primena, kad finansinė ir humanitarinė pagalba Ukrainai ir jos žmonėms vis dar reikalinga ir skatina prisidėti.

Kooperatinė bankininkystė Lietuvoje žengia gerųjų pavyzdžių keliu

kredito-unija-kooperatinė-bankininkystė-kredito-unija

Kooperatinės bankininkystės tradicijos pasaulyje – gilios ir laiko patikrintos. Vakarų Europoje ir net Kanadoje nuo seno veikia kooperatinės kredito įstaigos, kurios šiandien užima reikšmingą šių valstybių finansų rinkos dalį. Tuo metu kooperatinės bankininkystės sistema Lietuvoje, pradėjusi kurtis prieš 27-erius metus, dar palyginti jauna, tačiau, pasak ekspertų, ir toliau tvariai veikdama, turi didelį potencialą.

Kooperatinės finansų įstaigos, tokios kaip kredito unijos, visame pasaulyje teikia platų svarbiausių finansinių paslaugų spektrą ir konkuruoja su vietiniais komerciniais bankais. Vienas pagrindinių kredito unijų veiklos išskirtinumų – nariai kartu yra ir savininkai, galintys dalyvauti kredito unijų valdyme.

Pasaulio kredito unijų tarybos duomenimis, 2020 m. veikė per 86 tūkst. kredito unijų, vienijančių 375 mln. narių. Kredito unijos veiklą vykdo 118-oje pasaulio valstybių. Gilios kooperatinės bankininkystės tradicijos puoselėjamos ir Europoje.

Kooperatinės bankininkystės sėkmė pasaulyje

Tarp sėkmingiausių kooperatinės bankininkystės pavyzdžių – Nyderlandai, kur veikia antra pagal aktyvų dydį bankų grupė šalies finansų rinkoje – „Rabobank“. Organizaciją sudaro dviejų atskirų kooperatinių bankų struktūros, apjungtos dar 1970 m. Istoriškai šį kooperatinį banką sudarė daug atskirų juridinių asmenų, vėliau tapusių pagrindinio kooperatinio banko filialais. Šiandien „Rabobank“ veikia kaip kooperatinis bankas ir žengia komercinės veiklos keliu.

Prancūzijoje veikia net trys kooperatinės bankininkystės grupės: „Groupe BPCE“, „Crédit Agricole“ ir „Crédit Mutuel“. Pastarosios kartu užima daugiau nei 60 proc. Prancūzijos indėlių ir paskolų rinkos. Tuo metu Vokietijoje veiklą vykdo 1840 m. įkurta „Volksbanken Raiffeisenbanken“ arba BVR. Šis kooperatinis tinklas vienija 812 vietinių bankų, o tai sudaro daugiau nei pusę visų šalyje veikiančių kredito įstaigų.

„Pavyzdžiai rodo, kad kooperatinės bankininkystės sistema yra ne tik veiksminga, bet ir reikalinga bendruomenėms, o tai patvirtina pelningas jos veikimo modelis“, – sako Jonas Rapsikevičius, Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) vyresnysis analitikas rizikos valdymo srityje.

Pašnekovas pastebi, kad nepaisant 100 metų veiklos istorijos, į rinką sėkmingiau skverbiasi kooperatinės bankininkystės modeliai, paremti kooperatiniu banku: „Štai Vokietijoje lyderiaujantys kooperatiniai bankai buvo vieninteliai, kuriems pasaulio ekonominės krizės metu neprireikė valstybinės paramos, priešingai nei valstybiniai bankai. Verta paminėti ir tai, kad valstybių, kuriose išvystyta kooperatinė bankininkystė, finansų sektoriuje vyrauja aštri konkurencija, didinanti gyventojų galimybes gauti finansines paslaugas geriausiomis sąlygomis.“

Šiuo metu Lietuvoje veikia dvi centrinės kredito unijos ir 59 kredito unijos, iš kurių 4 – persitvarkymo į specializuotus bankus procese.

Lietuvoje – kanadiečių pėdomis

Kooperatines finansų įstaigas – kreditų unijas – nepriklausomoje Lietuvoje 1993 m. ėmėsi atkurti užsieniečiai. Akstinu veikti tada tapo susiklosčiusi sudėtinga situacija, kai dar besikurianti bankinė sistema palankiai vertino ir kreditavo tik stambųjį verslą.

„Tuo metu smulkusis verslas ir dažnas ūkininkas liko be galimybių gauti papildomų finansų ir plėtoti savo veiklą. Taip didžiąją dalį ir šiandien Lietuvoje veikiančių unijų įsteigė ūkininkai, patys ėmęsi skolinimosi galimybių problemos“, – pastebi LCKU finansų analitikas Skirmantas Stankevičius.

Kanados Desjardins kredito unijų judėjimas – didžiausia finansinių kooperatinių įstaigų grupė Kanadoje, užimanti 6 vietą tarp visų finansinių įstaigų, ir pagrindinis finansinių paslaugų teikėjas šalyje. Būtent Desjardins tapo modeliu, pagal kurį sukurta ir šiandien gyvuojanti kredito unijų sistema Lietuvoje.

Kredito unijų sektoriaus permainos Lietuvoje

Lietuvos kredito unijos finansinių produktų ir paslaugų pasiūla sėkmingai konkuruoja su komerciniais bankais, padeda vystyti žemės ūkį, smulkųjį ir vidutinį verslą bei remia vietos bendruomenes, jų plėtrą. Tiesa, kredito unijų sektorius vis dar užima apie 2,5 procento visos Lietuvos finansų rinkos.

LCKU administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas Mindaugas Vijūnas neabejoja, kad kredito unijų sektorius šalyje yra kur kas saugesnis ir pajėgesnis konkuruoti su bankais negu bet kada anksčiau.

„Pasaulyje lyderiaujantys kooperatinės bankininkystės pavyzdžiai veiklą vykdo dešimtis ar net daugiau nei šimtą metų. Ir nors Lietuvos kredito unijų sistema dar jauna, remiantis kasmet augančiais LKU kredito unijų grupės pagrindinės veiklos rodikliais galime prognozuoti, kad žengiame gerųjų pavyzdžių keliu ir kad kooperatinė bankininkystė Lietuvoje turi potencialo užimti vis svaresnę finansų rinkos dalį“, – teigia M. Vijūnas.

Sėkmingiausi kooperatinės bankininkystės pavyzdžiai diktuoja stabilaus kapitalo tendenciją, kuris sukauptas iš kredito unijų uždirbamo pelno. Po 2018 m. įvykusios kredito unijų sektoriaus reformos, tokios tendencijos stebimos ir Lietuvoje. Lietuvos banko duomenimis, po reformos sektorius iš nuostolingo greitai tapo pelningu. Taip pat praėjusiais metais pirmą kartą Lietuvos kredito unijų turtas peržengė 1 mlrd. eurų slenkstį.

„Didelė kapitalizuojama pelno dalis yra vienas iš pagrindinių skiriamųjų kooperatinės bankininkystės bruožų, lyginant su bankais. Šiuo keliu seka ir LKU kredito unijų grupė, iš viso uždirbto pelno formuodama rezervus bei stiprindama kapitalą“, – akcentuoja  S. Stankevičius.

LKU kredito unijų grupė

LKU kredito unijų grupė jau daugiau nei 25 metus yra didžiausia kredito unijų grupė šalyje. Grupės valdomas turtas per metus augo 15,35 % ir praėjusių metų pabaigoje siekė 652,6 mln. Eur. 44 grupei priklausančios kredito unijos, kurių priežiūrą ir kontrolę vykdo LCKU, teikia svarbiausias finansines paslaugas – nuo debetinių ir kreditinių mokėjimo kortelių bei el. bankininkystės „i-Unija“ iki terminuotųjų ir taupomųjų indėlių, kreditų gyventojams, ūkiui bei verslui.

Po kredito unijų reformos, leidusios dar 2018 m. susiformuoti centrinių kredito unijų grupėms, kredito unijų sistema sulig kiekvienais metais tvirtina savo pozicijas šalies miestuose ir regionuose ir šiandien yra konkurencinga skolinimosi alternatyva. Konsoliduotas grupei priklausančių kredito unijų suteiktų paskolų portfelis 2021 m. pabaigoje siekė 495,03 mln. Eur.

Dažniausiai užduodami klausimai dėl tarptautinių sankcijų Rusijai ir finansinių paslaugų teikimo

Dažniausiai-užduodami-klausimai-dėl-situacijos-Ukraina-Ukrainojež-kredito-unija-veikia-įprastai-lku

Informuojame, kad dėl Rusijos vykdomų karo veiksmų Ukrainos atžvilgiu, Europos Sąjunga, JAV ir kitos šalys įvedė ir atnaujino sankcijas Rusijai bei Baltarusijai. LKU kredito unijų grupė nuolat stebi naujausią informaciją ir atsakingai laikosi sankcijų režimų.

LKU grupės kredito unijos šiuo metu veiklą vykdo įprastai, klientams nėra pagrindo nerimauti. Iš pradžių fiksuotas padidėjęs grynųjų pinigų poreikis grįžo į įprastas vėžes. Tinklo „Medus“ bankomatai yra užpildyti ir teikia pinigų gryninimo paslaugą pilnu pajėgumu. Taip pat nesama jokių sutrikimų IT sistemose bei fizinėse kredito unijų klientų aptarnavimo vietose.

Verta atkreipti dėmesį, kad dėl minėtų ribojimų griežtinimo, mokėjimų vykdymas, taip pat ir lėšų įskaitymas, gali užtrukti kiek ilgiau negu įprastai ar neįvykti (pvz., būti atmesti), ypač jei jie yra susiję su Rusija, Baltarusija ar Ukraina.

Šiek tiek ilgiau gali būti analizuojamos ir operacijos į SEPA erdvės šalyse registruotus bankus ar kitas mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigas, tačiau sankcijų įtaka šioms operacijoms nežymi (SEPA erdvę sudaro Europos ekonominės erdvės šalys ir Andora, Monakas, San Marinas, Šveicarija, Jungtinė Karalystė bei Vatikanas).

Daugiau informacijos rasite žemiau pateiktame dažniausiai užduodamų klausimų sąraše:

LKU grupės kredito unijos šiuo metu veikia įprastai. Tiesioginio poveikio kredito unijų teikiamoms finansinėms paslaugoms nėra, klientams nėra pagrindo nerimauti.

LKU grupės kredito unijos šiuo metu veikia įprastai, klientams nėra pagrindo nerimauti. Mokėjimų vykdymas, taip pat ir lėšų įskaitymas, gali užtrukti kiek ilgiau negu įprastai ar neįvykti (pvz., būti atmesti), ypač jei jie yra susiję su Rusija, Baltarusija ar Ukraina.

Šiek tiek ilgiau gali būti analizuojamos ir operacijos į SEPA erdvės šalyse registruotus bankus ar kitas mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigas, tačiau sankcijų įtaka šioms operacijoms bus nežymi (SEPA erdvę sudaro Europos ekonominės erdvės šalys ir Andora, Monakas, San Marinas, Šveicarija, Jungtinė Karalystė bei Vatikanas).

Rekomenduojame iš anksto planuoti mokėjimus. Taip pat, kredito unijai paprašius, būti pasirengus pateikti mokėjimą pagrindžiančius dokumentus, įskaitant ir informaciją apie verslo partnerį. Atlikdami mokėjimus, jų paskirtyje pateikite kuo išsamesnę ir tikslesnę informaciją. Pavyzdžiui, atlikdami mokėjimus pagal sąskaitą-faktūrą, nurodykite ne tik jos numerį, bet ir prekių galutinį gavėją ar kitą svarbią informaciją.

LKU grupės kredito unijos šiuo metu veikia įprastai, klientams nėra pagrindo nerimauti. Mokėjimai yra vykdomi, jei tai nėra mokėjimai, susiję su sankcionuotomis įmonėmis, asmenimis, regionais ir jei mokėjimai nėra vykdomi per sankcionuotus bankus ar už sankcionuotas prekes bei paslaugas.

Naujausia informaciją apie tarptautines sankcijas galite rasti šiose interneto svetainėse:

Lietuvos užsienio reikalų ministerija: https://www.urm.lt/default/lt/uzsienio-politika/uzsienio-politikos-prioritetai/lietuvos-saugumo-politika/sankcijos
Europos Sąjungos Taryba: https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/sanctions/
JAV Iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biuras: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information

Iš pradžių fiksuotas padidėjęs grynųjų pinigų poreikis grįžo į įprastas vėžes. Šiuo metu visi tinklo „Medus“ bankomatai yra užpildyti, grynųjų pinigų prieinamumas stabilizuotas ir užtikrintas visoje bankomatų infrastruktūroje. Gyventojai raginami likti ramūs ir supratingi.

LKU grupės kredito unijos finansines paslaugas teikia įprastai, klientams nėra pagrindo nerimauti. Jeigu paslaugų teikimo tvarka keistųsi, apie tai klientai bus informuoti įprastais komunikacijos kanalais.

Dėl pasaulinės mokėjimo sistemos operatorės „Mastercard“ sprendimo stabdyti veiklą Rusijoje, elektroniniai atsiskaitymai kortelėmis su Rusijos prekybininkais yra ribojami.

Atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis Lietuvoje bei visose kitose valstybėse vyksta įprastai, klientams nėra pagrindo nerimauti.

Jokie pakeitimai nebuvo atlikti. Klientams taikomi įprasti mokėjimo kortelių limitai.

LKU grupės kredito unijos šiuo metu veikia įprastai. Kredito unijos ir toliau vadovaujasi atsakingo skolinimo nuostatais ir kredito unijų taikoma kreditingumo vertinimo metodologija. Taip pat, kaip ir anksčiau, kiekvieno besikreipiančio kliento situacija kredito unijos specialistų yra vertinama individualiai.

Klientų lėšų saugumo užtikrinimas yra aukščiausias mūsų veiklos prioritetas. Indėliai, laikomi Lietuvoje registruotose kredito įstaigose, įskaitant ir kredito unijas, yra apdrausti valstybiniu indėlių ir investicijų draudimu iki 100 000 eurų vienam indėlininkui kiekvienoje kredito įstaigoje.

LKU grupei priklausančių kredito unijų veiklą prižiūri Lietuvos centrinė kredito unija ir Lietuvos bankas. Ši priežiūra užtikrina, kad mūsų kredito unijos veiktų saugiai, tuo pat metu yra įgyvendinama ir kryžminių garantijų sistema, reiškianti, kad bent vienai LKU grupės kredito unijai patyrus laikinų sunkumų, atsakomybę prisiimtų visa grupė.

Bankai ir kredito unijos rengiasi įvairiems scenarijams, kad galėtų užtikrinti informaciją apie klientų lėšas ir naudojamų paslaugų saugumą visomis aplinkybėmis. Gyventojai raginami likti ramūs ir supratingi.

Dėl situacijos Ukrainoje

situacija-ukrainoje-lku-kredito-uniju-grupe

Atkreipiame dėmesį, kad geopolitinės situacijos Ukrainoje kontekste, LKU grupės kredito unijos dirba ir paslaugas teikia kaip įprasta.

Klientų lėšų saugumo užtikrinimas yra aukščiausias mūsų veiklos prioritetas, todėl klientams nėra pagrindo nerimauti. Primename, kad indėliai, laikomi Lietuvoje registruotose kredito įstaigose, įskaitant ir kredito unijas, yra apdrausti valstybiniu indėlių ir investicijų draudimu iki 100 000 eurų vienam indėlininkui kiekvienoje kredito įstaigoje.

Šiuo laikotarpiu raginame ypač kritiškai vertinti gaunamą informaciją, įvertinti tai, kad esant neramumams sukčiai gali bandyti pasinaudoti situacija. Pasikliaukite tik patikimais informacijos šaltiniais ir likite budrūs.

Jūsų kredito unija

Dėl planinių informacinių sistemų naujinimo darbų

Sistemų-naujinimo-darbai-IT-laikinus-nepatogumus-unija

Lietuvos centrinė kredito unija, siekdama užtikrinti nariams teikiamų paslaugų sklandų veikimą ir saugumą, š. m. vasario 7 d. vykdys planinius sistemų naujinimo darbus. Informuojame, kad jų metu iki dviejų valandų laikotarpiu galimi trumpalaikiai sutrikimai atliekant operacijas per el. bankininkystę „i-Unija“ ir atsiskaitant LKU mokėjimo kortelėmis.

Darbų pradžia: š. m. vasario 7 d. 23.00 val.

Darbų pabaiga: š. m. vasario 8 d. 01.00 val.

Maloniai prašome reikalingas pinigų operacijas per el. bankininkystę „i-Unija“ ir mokėjimo kortelėmis atlikti prieš arba po naujinimo darbų.

Atsiprašome už laikinus nepatogumus!

LKU kredito unijos pristatė mokėjimo korteles verslo klientams

Verslo-kortele-mastercard-business-lku-kredito-uniju-grupe

LKU kredito unijų grupė, vienijanti 44 kredito unijas ir jas prižiūrinčią Lietuvos centrinę kredito uniją (LCKU), sausį pristatė „Mastercard Business“ mokėjimo korteles verslo klientams. Taip kredito unijos prisijungė prie kitų Lietuvos finansų rinkos dalyvių, atvėrusių kelius verslo klientams atsiskaityti už prekes ir paslaugas patogiau.

„LKU grupės kredito unijos veikia visoje Lietuvoje ir savo klientų tarpe turi tiek verslo senbuvių, tiek jaunų verslų. Džiaugiamės, kad nuo šiol verslo klientams galėsime pasiūlyti finansinius sprendimus, apimančius ne tik kreditus ir indėlius, mokėjimo kortelių aptarnavimo paslaugą, bet ir kreditines mokėjimo korteles „Mastercard Business“ su kelionių draudimu“, – sako Jovita Platenkovienė, LCKU Verslo ir projektų vystymo departamento direktorė.

„MasterCard“ – viena didžiausių debetinių ir kreditinių kortelių mokėjimo sistemos operatorių, su kuria bendradarbiavimą LKU kredito unijų grupė pradėjo prieš 15 metų, tada pristačius pirmąsias LKU mokėjimo korteles privatiems klientams. Taip pat LCKU nuo praėjusių metų gegužės tapo pagrindine „MasterCard“ organizacijos nare.

J. Platenkovienės teigimu, verslo atstovų susidomėjimas mokėjimo kortelėmis ypač padidėjo pastaraisiais metais: „Populiarėja elektroninės parduotuvės, daugėja ir kitų vietų, kuriose galima atsiskaityti mokėjimo kortelėmis. Tad mokėjimo kortelių poreikis kasdien auga, taip pat ir verslo klientų tarpe. Pristatyti mokėjimo korteles verslui tapo neišvengiama būtinybe mums, siekiantiems įsiklausyti į savo narių poreikius ir juos atliepti.“

Kredito unija – kišenėje

Šios tarptautinės mokėjimo kortelės sąskaitoje esančiomis įmonės lėšomis kortelės turėtojas galės atsiskaityti tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Kortelė „Mastercard Business“ gali būti išduota juridiniam asmeniui įmonės kasdienių išlaidų apmokėjimui. Prie tos pačios sąskaitos „Mastercard Business“ mokėjimo kortelės gali būti išduotos keliems asmenims, pavyzdžiui, įmonės vadovui ir darbuotojams. Esant poreikiui, kortelei gali būti suteiktas ir kredito limitas.

Atsiskaitymas „Mastercard Business“ kortele euro valiuta Europos šalyse – nemokamas. Skirtingai nei dauguma kitų finansų rinkos dalyvių Lietuvoje – LKU grupės kredito unijos netaiko papildomos maržos valiutos keitimui, atsiskaitant užsienyje kita nei euro valiuta.

Taip pat pagrindinės „Mastercard Business“ kortelės turėtojas yra nemokamai apdraudžiamas kelionių draudimu. Saugesniems apsipirkimams internetu papildomai galima užsisakyti ir nemokamą saugumo programą. Mokėjimo kortelę verslui jau galima užsisakyti atvykus į artimiausią LKU grupės kredito uniją.

Apie LKU kredito unijų grupę

LKU kredito unijų grupė – jau daugiau nei 20 metų yra didžiausia kredito unijų grupė šalyje. Grupės valdomas turtas sudaro beveik 60 proc. viso Lietuvos kredito unijų sektoriaus turto. 44 grupei priklausančios kredito unijos, kurių priežiūrą ir kontrolę vykdo LCKU, teikia svarbiausias finansines paslaugas – nuo mokėjimo kortelių ir el. bankininkystės „i-Unija“ iki terminuotųjų bei taupomųjų indėlių, kreditų gyventojams, ūkiui bei verslui.

Po kredito unijų reformos, leidusios dar 2018 m. susiformuoti centrinių kredito unijų grupėms, kurios stiprintų kooperatinės bankininkystės veiklą Lietuvoje, kredito unijų sistema sulig kiekvienais metais tvirtina savo pozicijas šalies miestuose ir regionuose. LKU grupės bendras konsoliduotas turtas, pasibaigus 2021 m. III ketvirčiui, siekė 608,7 mln. Eur. Tuo tarpu grynoji kredito unijų išduotų paskolų portfelio vertė per praėjusių metų devynis mėnesius išaugo 15 proc. iki 478 mln. Eur.

LKU kredito unijų grupės trijų ketvirčių veiklos rezultatai

LKU-kredito-unija-lku-grupė-lietuvos-centrinė-kredito-unija-veiklos-rezultatai-2021

LKU kredito unijų grupė, vienijanti 45 kredito unijas ir jas prižiūrinčią Lietuvos centrinę kredito uniją (LCKU), ir toliau stiprina pozicijas. Kredito unijos per devynis šių metų mėnesius uždirbo 3,6 mln. Eur neaudituoto grynojo pelno – 45 % daugiau nei praėjusį ketvirtį. Taip pat didėjusį finansavimo poreikį patvirtino suteiktų paskolų portfelio pokyčiai – šis per devynis mėnesius augo 15 %.

Pirmi devyni šių metų mėnesiai pasižymėjo gerais finansiniais rezultatais. Bendros verslo nuotaikos ir teigiami gyventojų lūkesčiai dėl ateities prisidėjo prie didesnių finansavimo apimčių tiek verslo projektams, tiek gyventojų poreikiams. Tokios tendencijos akivaizdžiai palietė ir kredito unijas“, – sako Mindaugas Vijūnas, LCKU administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas.

Skaičiuojama, kad pagrindinės veiklos pajamų struktūra per devynis mėnesius kito. Grynosios palūkanų pajamos 2021 m. rugsėjo 30 d. siekė 16,25 mln. Eur ir, palyginus su 2020 m., buvo 19,53 % didesnės (2020 m. III ketv. – 13,58 mln. Eur). Grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų gauta 204 tūkst. Eur ir šis skaičius per trečiąjį ketvirtį augo daugiau nei 2,5 karto.

Neaudituotais duomenimis, LKU kredito unijų grupės priežiūrą ir kontrolę vykdanti LCKU per devynis mėnesius uždirbo 819 tūkst. Eur grynojo pelno. Taip pat III ketvirtį LCKU didino grynąsias palūkanų pajamas 57,5 % iki 2,45 mln. Eur.

LKU grupės bendras konsoliduotas turtas paaugo 6,88 % iki 608,67 mln. Eur. Grupę prižiūrinčios LCKU valdomas turtas per devynis mėnesius taip pat augo – 13,44 % iki 198,39 mln. Eur.

Tuo metu kapitalo ir likvidumo rodikliai ir toliau išlieka aukšti. Neaudituotais duomenimis, LCKU bendras kapitalo pakankamumo reikalavimas siekė 30,15 % (normatyvas – 13,2%), o LKU konsoliduotos grupės – 15,12 % (normatyvas – 11,8 %).

Toliau auga būstų finansavimo poreikis

LKU kredito unijų grupė pastarąjį ketvirtį ir toliau didino skolinimo apimtis. Viso grynoji LKU grupės išduotų paskolų portfelio vertė per devynis mėnesius augo 15 % iki 478 mln. Eur (2020 m. gruodžio 31 d. – 415,4 mln. Eur). Per III ketvirtį konsoliduota LKU kredito unijų grupė suteikė rekordiškai daug naujų paskolų. Nuo liepos iki rugpjūčio suteiktų naujų paskolų suma siekė 47,28 mln. Eur, t. y. penktadaliu arba 20,8 % daugiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus.

Skaičiuojama, kad daugiausia kreditų suteikta fiziniams asmenims, kurių didžioji dalis, beveik pusė bendro portfelio, – būstui įsigyti, statyti ar atnaujinti. „Pandemijos laikotarpiu gyventojai sutaupė lėšų pradiniam įnašui ir infliacijos fone stengėsi įdarbinti santaupas investuodami į nekilnojamąjį turtą. Tokiu būdu gerina ir savo gyvenimo sąlygas, ieško labiau poreikius atitinkančių būstų. Visa tai iššaukia augančias būstų kainas ir kartu – didėjančią būsto paskolų paklausą“, – komentuoja M. Vijūnas.

Šių metų III ketvirtį LKU grupės kredito unijos suteikė naujų būsto kreditų už 19,34 mln. Eur sumą, iš viso per šį laikotarpį pasirašytos 364 kreditų su NT įkeitimu sutartys. Palyginus su 2020 m. III ketvirčiu, šių kreditų suteikta 13,2 % daugiau. Remiantis LCKU duomenimis, vidutinė būsto paskola LKU kredito unijų grupėje siekia 41 tūkst. eurų, o vidutinis paskolos terminas – 20 metų. Taip pat šiais metais buvo suteikta paskolų prestižinės klasės būstų įsigijimui, kurių vertė siekė daugiau nei 500 tūkst. Eur.

Tuo metu vartojimo kredito sutarčių III ketvirtį pasirašyta beveik tiek, kiek ir atitinkamą laikotarpį praėjusiais metais – už 2,55 mln. Eur. Vartojimo finansavimo portfelis pasibaigus III ketvirčiui siekė 22,6 mln. Eur.

Verslo kreditų suteikta 58 % daugiau

Kredito unijos 2021 m. III ketvirtį ir toliau aktyviai finansavo smulkaus ir vidutinio verslo projektus, jaunas įmones, žemės ūkio veikla besiverčiančius ūkininkus ir bendroves. Pasibaigus III ketvirčiui kreditai verslo klientams sudarė 25,9 % (123,68 mln. Eur) viso paskolų portfelio. Palyginus su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, verslui suteiktų kreditų portfelis augo 41,7 % arba 36,4 mln. Eur. Tuo metu kreditai žemės ūkiui sudarė 19,9 % viso kreditų portfelio (95,48 mln. Eur).

Taip pat 2021-aisiais Europos investicijų fondas ir LCKU pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl garantijų priemonės, pagal kurią pradėta mažųjų įmonių miestuose ir regionuose mikrokreditavimo programa. Garantija finansuojama pagal Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programą (EaSI). Garantijų priemonė skirta supaprastinti galimybes gauti finansavimą įmonėms, neturinčioms pakankamo užstato, kad šios galėtų pradėti arba plėtoti savo verslą. Pagal EaSI garantijų priemonę LKU kredito unijos jau suteiktų kreditų vertė siekia 648,5 tūkst. Eur.

Per III ketvirtį LKU grupės kredito unijų suteiktų kreditų žemės ūkiui pokytis kilo neženkliai – 3,8 % iki 95,48 mln. Eur. Didžioji dalis visų žemės ūkiui suteiktų kreditų buvo skirti investicijoms – patalpų, žemės, žemės ūkio technikos pirkimui.

Paslaugų plėtra ir naujovės

Augant LKU kredito unijų grupės pagrindinės veiklos rezultatais, sistemingai plečiamas finansinių paslaugų spektras ir diegiamos naujovės. Štai pastaraisiais metais LCKU buvo įtraukta į ADB „Gjensidige“ tarpininkų sąrašą ir gali LKU kredito unijų nariams pasiūlyti draudimo paslaugas. Draudimo paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims.

Plečiant paslaugas verslo klientams, netrukus bus pristatytos ir mokėjimo kortelės verslui „MasterCard Business“. Šios tarptautinės mokėjimo kortelės sąskaitoje esančiomis įmonės lėšomis kortelės turėtojai galės atsiskaityti tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Taip pat gruodžio mėnesį LKU kredito unijų grupė pristatė išmaniąją programėlę. Jos vartotojai – fiziniai asmenys – gali atlikti mokėjimo pavedimus, patikrinti sąskaitos likutį, peržiūrėti paskutinių mokėjimų sąrašą, gauti savo mokėjimo sąskaitų išrašą. Artimoje ateityje žadama išplėsti esamas programėlės funkcijas ir verslo klientams. Programėlė jau pasiekiama „Google Play“ („Android“) bei „AppStore“ („iOS“) parduotuvėse.

Kredito unija jau telefone – startavo LKU išmanioji programėlė

Mobilioji-programele-lku-kredito-uniju-grupe

Naujosios technologijos finansų įstaigoms atvėrė galimybes teikti dar lengviau ir patogiau pasiekiamas paslaugas klientams. LKU kredito unijų grupė tapo pirmąja kredito unijų grupe Lietuvoje, savo nariams pristačiusi išmaniąją programėlę. Pastaroji leis privatiems ir verslo klientams pasiekti savo mokėjimo sąskaitas visur, kur yra interneto ryšys – Lietuvoje ir užsienyje.

Poreikį diktuoja jaunoji karta

LKU kredito unijų grupė, vienijanti 45 kredito unijas ir jas prižiūrinčią Lietuvos centrinę kredito uniją (LCKU), skaičiuoja trečią dešimtį. Nemaža dalis kredito unijų narių vis dar yra įpratę atlikti kasdienes operacijas atvykę į savo kredito unijos klientų aptarnavimo vietą. Tuo metu apie pusė kredito unijų grupės narių aktyviai naudojasi ir būtinas finansines operacijas atlieka per elektroninę bankininkystę. Visgi pastaraisiais metais ryškėja naujos tendencijos.

LCKU administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas Mindaugas Vijūnas teigia, kad išmaniąją programėlę nuspręsta kurti įsiklausius į rinkos pasiūlą ir klientų poreikius: „Kredito unijos Lietuvoje stiprėja ir pribrendome technologiniams pokyčiams. Jau pristatėme nuotolinę narystės savitarnos sistemą ir džiaugiamės galėdami startuoti su LKU išmaniąja programėle. Nors išmaniosiomis bankų programėlėmis klientai naudojasi ne vienerius metus, tačiau lietuviškoms kredito unijoms tai reikšmingas žingsnis, kilstelėjęs paslaugų prieinamumą ir jų kokybę į naują lygmenį.“

Įgyvendinant finansinių produktų plėtrą konsultuojamasi su kredito unijomis, kurios geriausiai pažįsta savo narius. „Pastarieji metai parodė, kad ženkliai padaugėjo kredito unijų narių, kurių kasdienis palydovas – išmanusis telefonas. Tai mums buvo reikšmingas signalas, kaip tapti dar artimesnėmis finansų įstaigomis savo esamiems ir potencialiems klientams“, – sako LCKU Verslo ir IT vystymo departamento direktorė Jovita Platenkovienė.

Daugiau privalumų vienoje vietoje

Išmanioji programėlė buvo sukurta bendradarbiaujant su unikalius IT sprendimus vystančia bendrove „Baltic Amadeus“, pritaikiusia „FinCell“ technologinę platformą LCKU poreikiams. Tuo metu inovacinis partneris LCKU pasitelkė turimą atvirosios bankininkystės sąsają.

Aptardamas esminius produkto saugos ir atitikties aspektus, „Baltic Amadeus“ technologijų direktorius Vitalis Kavaliauskas pabrėžia – „FinCell“ veikia naudodamasi tarptautiniais „NextGenPSD2“ ir Berlyno Grupės standartais. Visa tai užtikrina techninių ir organizacinių normų laikymąsi, kadangi produktas jungiasi su pagrindine finansinės įstaigos sistema per atvirą aplikacijų programavimo sąsają. Ekspertai, sukūrę „FinCell“, yra sertifikuoti pagal CISSP ir CDPSE. Tai patvirtina, kad LKU išmaniosios programėlės kūrimo procese buvo užtikrinti visi būtinieji saugumo ir atitikties elementai“, – komentuoja V. Kavaliauskas.

LKU išmaniosios programėlės vartotojai – fiziniai asmenys – vos keliais paspaudimais galės atlikti mokėjimo pavedimus, patikrinti sąskaitos likutį, peržiūrėti paskutinių mokėjimų sąrašą, gauti savo mokėjimo sąskaitų išrašą ir atlikti kitus veiksmus. Taip pat naudojantis programėlė galima paskambinti arba išsiųsti žinutę savo kredito unijos specialistui. Artimoje ateityje žadama išplėsti esamas programėlės funkcijas ir verslo klientams.

LKU išmaniąją programėlę galima nemokamai parsisiųsti ir įdiegti į kelis skirtingus įrenginius, o jos naudojimas – paprastas ir intuityvus. Programėlė jau pasiekiama ir LKU grupės kredito unijų klientai ją gali atsisiųsti iš „Google Play“ („Android“) bei „AppStore“ („iOS“) parduotuvių.

Taip pat visi iki š. m. gruodžio 31 d. parsisiuntę LKU išmaniąją programėlę ir prie jos prisijungę vartotojai dalyvauja konkurse. Konkurso dalyviai turės galimybę laimėti 1 iš 50 firminių LKU termosinių puodelių.